Vysočina Šetří » Novinky » Vysočina patří stále k nejčistějším regionům

Vysočina patří stále k nejčistějším regionům

pondělí, 25. listopadu 2013

kraj_vysocina

Kraj Vysočina má k dispozici první dokument hodnotící výsledky měření kvality ovzduší probíhajícího v rámci řešení projektu „Informační systém kvality ovzduší měření v Kraji Vysočina“. Jedná se o Roční závěrečnou zprávu z měření za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. „Data z měření jsou on-line zasílána z mobilních měřících systémů na speciální webové stránky www.ovzdusivysocina.cz a slouží k informování všech skupin obyvatelstva“, doplnil k projektu ISKOV radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.

Podle Rostislava Habána z Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, který má krajský projekt na starosti, dosavadní výsledky měření potvrzují skutečnost, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice. Vyšší koncentrace byly měřeny pouze během extrémních epizod koncem ledna a začátkem února letošního roku, tyto epizody se však neodehrávaly pouze na Vysočině, ale měly nadregionální charakter a zasáhly celou Českou republiku. Důvodem zvýšených koncentrací byly nepříznivé rozptylové podmínky způsobené inverzním charakterem počasí. Jen v několika případech byly naměřené zvýšené hodnoty způsobeny lokálními podmínkami. Z výsledků lze rovněž vypozorovat, že obdobné koncentrace škodlivin byly zjištěny zároveň ve stanicích státního monitoringu.

Projekt realizuje na základě zadání Kraje Vysočina konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Po dobu 5 let se budou ve 24 vybraných lokalitách osm týdnů rovnoměrně rozvržených v roce měřit hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek. Projekt detailně řeší vliv lokálních topenišť, dopravy a průmyslové výroby na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina.

Projekt navazuje na řadu strategických dokumentů včetně studií a získané informace budou využity v oblasti vzdělávání EVVO (nový dotační titul Životní prostředí 2014 pod Fondem Vysočiny) a k informovanosti obyvatelstva o vlivu domácích topenišť na kvalitu malých sídel a zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva, zvláště dětí.

Z vyhodnocení roční zprávy vyplynulo, že soubor informací je natolik rozsáhlý, že další zpracovávání získaných dat bude možné provádět pouze sofistikovanými metodami, které budou sloužit jednak ve vzdělávacím procesu a dále poslouží k vypracovávání nových metodik hodnocení území pro ČR a v neposlední řadě vygenerují nové znalosti k dokonalému hodnocení některých nových forem poznání vzniku znečišťování ovzduší, prostorovou analýzu dat prezentovanou v podobě map apod.

V souvislosti s realizací tohoto projektu připravil Kraj Vysočina propagační materiál, který bude po dobu 5 let sloužit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel.