Vysočina Šetří » Novinky » Vysočina jde příkladem, předchází odpadům!

Vysočina jde příkladem, předchází odpadům!

čtvrtek, 28. února 2013

odpad1-8da59

Prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny s názvem Jdeme příkladem – předcházíme odpadům nabízí kraj obcím a zřizovaným organizacím samospráv spolufinancování jejich projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a správnému třídění odpadů. "

Environmentální osvěta podporuje aktivní účast obyvatel na třídění i předcházení vzniku odpadů. Významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů. Při realizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina a při plnění cílů krajského Plánu odpadového hospodářství má nezastupitelnou roli,“ říká o zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Chlád.
 
V předchozích dvou ročnících bylo podpořeno 31 projektů za 1,06 mil. Kč. Žádosti lze podávat písemně nebo prostřednictvím datové schránky do 15. března. Výše dotace je 5 – 30 tis. Kč. Na celkovém rozpočtu projektu se příjemce dotace podílí alespoň 30%. Vyhodnocení projektů bude zveřejněno do konce května. Doba realizace začíná nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a končí nejpozději 31. května 2014.

Výzva k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovému programu včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na http://www.fondvysociny.cz/

Má to smysl. Třiďte odpad!