Vysočina Šetří » Novinky » Už 11 let podporuje Kraj Vysočina třídění komunálních odpadů

Už 11 let podporuje Kraj Vysočina třídění komunálních odpadů

pondělí, 24. března 2014

odpad_trideni

„Projekt Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina je od začátku zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu“, informuje o hlavních cílech společného projektu krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád. Objem investic za léta 2004 - 2013 představoval 58,4 milionu korun, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činila 20,4 milionu.

Z komunikačních aktivit budou i v letošním roce realizovány akce na podporu třídění odpadů v rámci Dne Země v dubnu a Dne s Krajem Vysočina v září. Efektivitu sběru využitelných odpadů ověří soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2014“. Vítěze kraj opět odmění celkem 600 tisíci korunami. Vzdělávání starostů a úředníků i předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady zajišťuje tradiční seminář Komunální odpady v praxi. Společnost EKO-KOM zakoupí další sběrové nádoby na papír, plast, sklo a poskytne je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.

Spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. je v souladu s cíli krajského plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, tedy přímo u původců odpadu. Podporuje zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů. Zároveň tak přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů.

Má to smysl. Třiďte odpad!