Vysočina Šetří » Novinky » Úspory energie v jihlavské nemocnici pokračují

Úspory energie v jihlavské nemocnici pokračují

pondělí, 23. prosince 2013

nemocnice_jihlava

V Jihlavské nemocnici pokračují v naplňování strategie zaměřené na úspory energií. V letošním roce proběhne další komplexní zateplení, tentokrát budovy, kde je umístěno oddělení dlouhodobě nemocných. To plní nezastupitelnou roli především při poskytování paliativní péče, dále lůžkové a ambulantní rehabilitace a dialýzy.

Stavebně se jedná o klasický panelový dům, který bez větších úprav slouží od roku 1987, kdy byl uveden do provozu. V řadě kritérií však už budova nesplňuje či nevyhovuje současným technicko - bezpečnostním požadavkům na její provoz, a proto Kraj Vysočina rozhodl napravit dnešní nevyhovující stav. Akce tak naváže na realizaci opatření vedoucích k úspoře energií tzv. „metodou EPC“ ve vybraných objektech Nemocnice Jihlava, zateplení interního pavilonu z roku 2011 a gynekologicko - porodnického pavilonu o rok později. V příštím roce ukončí jihlavskou část projektu stavební rekonstrukce diagnostického pavilonu.

Budova se dočká komplexního zateplení vnější „obálky“, včetně stropních konstrukcí a výměny střešního pláště. Dojde k náhradě okenních a dveřních výplní a celkovou rekonstrukcí musí projít i všechny lodžie. V rámci rekonstrukce odborníci instalují nejmodernější měřící a regulační techniku. Velká pozornost bude věnována seřízení a „vyladění“ otopného systému objektu. Dodavatelem stavby je společnost PSJ, a.s. z Jihlavy.

Celková cena díla včetně projekčních prací a dozorů činí cca 19 500 000 Kč. Na spolufinancování se bude podílet z 85 % Fond soudržnosti, z národních zdrojů (SR - kap.315/SFŽP ČR) půjde 1 % a podíl krajského rozpočtu činí 14 % celkových způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje CF cca 10 500 000 Kč, stát vypomůže cca 120 000 Kč a Kraj Vysočina vloží cca 8 880 000 Kč.

Termín dokončení díla je stanoven na konec měsíce listopad 2013. Realizací zateplení objektu dojde k celkové úspoře energie potřebné na vytápění objektu ve výši 1105 GJ/rok a k snížení množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, nejvíce (61,39 t/rok) u emisí CO2. Výsledkem investic budou výrazné finanční úspory při vlastním provozu oddělení a zvýšený komfort pro personál a klienty.

Akce Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina -
- Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“

Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z Fondu soudržnosti, prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí