Vysočina Šetří » Novinky » Měření prokázalo, že Vysočina má jedno z nejčistších ovzduší v Česku

Měření prokázalo, že Vysočina má jedno z nejčistších ovzduší v Česku

úterý, 17. ledna 2017

nebe

Kraj Vysočina stále patří k nejčistším regionům v České republice. Potvrdily to výsledky měření kvality ovzduší prováděné od října 2015 do konce září 2016 v rámci krajského projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (dále jen ISKOV). Kraj Vysočina je jedním z mála regionů v České republice, kde se takto rozsáhlý projekt měření ovzduší provádí. Celkové projektové náklady ve výši 5,8 milionu korun pokrývá krajský rozpočet.

Aktuálně má Kraj Vysočina k dispozici v pořadí čtvrtou roční zprávu, která popisuje a hodnotí výsledky. „Měření potvrdilo, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice. I v případě látek, se kterými se ovzduší v ČR potýká nejvíce, jako PM10, PM2,5 nebo benzo[a]pyren, byly na Vysočině naměřeny poměrně nízké koncentrace,“ informoval krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský s tím, že vyšší koncentrace byly měřeny pouze během epizod, kdy byly mírně nepříznivé rozptylové podmínky způsobené inverzním charakterem počasí, popřípadě pokud došlo k výraznějšímu lokálnímu ovlivnění.

Sledování kvality ovzduší zajišťují čtyři měřící systémy, které díky své mobilitě putují na předem vybrané lokality a sledují znečištění nejvýznamnějšími znečišťujícími látkami, jako jsou prašné částice PM10, a PM2,5, oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), těkavé organické látky (VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a výběrově dioxiny a aldehydy. Za celý rok je tímto způsobem proměřeno v topné a netopné sezóně celkem 24 lokalit v Kraji Vysočina.

Z aktuálních výsledků uvedených v roční zprávě vyplývá, že u prašných částic vychází nejhůře lokalita Lukavec s nejvyššími koncentracemi v topné sezóně. Významný vliv mají lokální topeniště, ale situace ovlivňuje i místní průmyslový zdroj a s ním spojená logistika. Nejvyšší koncentrace prašných částici PM2,5 za celé období měření prokázalo v lokalitě Ledeč nad Sázavou, v topné sezóně si nejhůře vedl Lukavec a v netopné sezóně lokalita Pacova.

Koncentrace SO2 i NO2 se k limitu neblížily, stejně jako těkavé organické látky, kde koncentrace nepřekračují ani dolní mez pro posuzování. Koncentrace měřených VOC často ani nedosáhly meze detekce analytické metody. Vysoké koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) jsou často měřeny v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem. Příčinou mohou být zhoršené rozptylové podmínky nebo významnější lokální zdroj. Vysoké koncentrace PAU bývají měřeny také v Lukavci, a to i v netopné sezóně.

Na konci letošního roku bude k dispozici závěrečná zpráva hodnotící výsledky pětiletého měření v širších souvislostech. Data následně poslouží k analýze potencionálních dopadů a vlivů, ze které pak vzejdou návrhy konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší na Vysočině. "Už nyní výsledky měření dokládají, že příspěvky na výměnu kotlů, tzv. kotlíkové dotace, jsou krok správným směrem. Právě lokální topeniště jsou jedním z významných znečišťovatelů ovzduší," připomněl krajský radní Martin Hyský.

Závěry tohoto projektu mohou sloužit jako podklad pro územní plánování a rozhodování o zdrojích, pro požadavky na budování silničních obchvatů apod. Celý projekt s náklady ve výši 5,8 milionu korun bez DPH financuje Kraj Vysočina.

Kompletní roční zpráva z měření 2015/2016 je zveřejněna na stránkách www.ovzdusivysocina.cz.