Vysočina Šetří » Novinky » Integrovaný systém nakládání s odpady pokračuje pod taktovkou obcí

Integrovaný systém nakládání s odpady pokračuje pod taktovkou obcí

pondělí, 13. října 2014

kontejner

Od letošního podzimu mají dokončení přípravy a realizaci integrovaného systému nakládání s odpady v regionu pod svou taktovkou obce. Začal platit dodatek smlouvy o spolupráci na přípravě ISNOV mezi Krajem Vysočina a 61 obcemi v čele se statutárním městem Jihlava. Kraj tak přestal být centrálním koordinátorem projektu spolupráce. Tuto funkci převzalo Sdružení obcí Vysočiny. „Integrovaný systém nakládání s odpady není jen o předcházení vzniku komunálních odpadů, ale především o vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady a zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů,“ podotýká Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Zdeněk Chlád upozorňuje na důležitou skutečnost. „Kraj Vysočina přestal být centrálním zadavatelem zakázek spojených s přípravou projektu ISNOV. tzn., že i další příprava v podobě dopracování analýz na stanovení rozsahu a funkcí integrovaného systému, včetně způsobu začlenění nebo spolupráce se stávajícími zařízeními a systémy a na stanovení potřeby nových zařízení a systémů vč. možnosti financování a provozování, vlivů na životní prostředí a komunikace s veřejností jsou v kompetenci Sdružení obcí Vysočiny. Kraj Vysočina nadále podporuje ISNOV i vlastními aktivitami, např. grantovými programy Fondu Vysočiny nebo realizací projektů environmentální osvěty s kolektivními systémy“ deklaruje Chlád.

ISNOV se v režii Kraje Vysočina připravoval od roku 2008, v červnu roku 2010 byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci Kraje Vysočina a obcí s rozšířenou působností. V období 2010 – 2014 přistoupilo ke spolupráci dalších 46 obcí, byl vytvořen řídící výbor ze zástupců smluvních stran a k připomínkování výstupů oponentní pracovní skupina z odborníků odpadářských společností a neziskových organizací. Kraj za všechny smluvní strany koordinoval zadávání zpracování technickoekonomických analýz např. Dokumentace ISNOV, Studie proveditelnost ZEVO aj, (zveřejněné na krajském portále Odpady Vysočiny) a probíhala také tematická komunikační a informační kampaň pro veřejnost.